Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin

September 18 2017

Wraca się jedynie do tych, których się kocha.
Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym.
Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha.
Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.

— L. Tyrmand
Reposted fromextract extract viagdziejestola gdziejestola

September 12 2017

Jeśli w życiu nic już się nie zgadza, rozsypują się również słowa.
— H. Muller
4021 9613 390
6840 025d 390
... as years went on, you began to fail better.
— S. Beckett
6828 2f5a 390

September 11 2017

Oparcie, które znajdowaliście w zmysłach, oparcie, które wasze zmysły znajdowały w świecie, oparcie, które znajdowaliście w ogólnym wrażeniu bycia. Ono słabnie. Dokonuje się zakrojony na szeroką skalę nowy podział wrażliwości, która wszystko udziwnia, podział skomplikowany, bezustanny. Mniej odczuwacie tu, a więcej tam. Jakim „tu”? Jakim „tam”? W dziesiątkach „tu”, w dziesiątkach „tam” wam nieznanych. W strefach nieznanych, które były znane. W strefach lekkich, które były przygniatające. Nie docieracie już do samych siebie, a rzeczywistość i przedmioty, tracąc swoją masywność, sztywność, przestają stawiać poważny opór wszechobecnej przekształcającej zmienności.
— H. Michaux, "Connaissance par les gouffres"
9007 da13 390

September 08 2017

Lato się przełamało.
— J. Iwaszkiewicz, "Panny z Wilka"

September 05 2017

September 03 2017

7840 ec24 390
7037 dfec 390
I lay on the floor looking up out of a dream. Seems like I had sensed it all before. There was misery, and the beautiful ugliness of people, and there was [Herbert] Huncke telling me that he had seen Edie in Detroit and told her that I still loved her. Do I love Edie still? The wife of my youth? Tonight I think so. In my phantasy of glee there is no sea-light and no beatness, just the wind blowing through the kitchen window on an October morning.
— J. Kerouac, dziennik 03.07.1948

September 02 2017

Every life is but a poem, a movement. I put a word, a verb, a depth, in the sense that is most savage, most mystical, most alive.
— B. Cendrars, artykuł dla "Der Sturm"
3881 8abf
I am en route
I have always been en route
I'm on the road with little Jeanne of France
The train sommersaults and falls back on its wheels
It falls back on itrs wheels
The train always falls back on its wheels
— B. Cendrars, "The Prose of the Trans-Siberian"

September 01 2017

9351 1e5e 390
Wersal już do nas nie przemawia, gdyż myślimy z prędkością osiemdziesięciu czterech mil na godzinę.
— D. Higgins, "Intermedia"

August 30 2017

Nie potrafiłbym nawet panu powiedzieć, jak bardzo to pióro, porzucone na stole pokrytym przez kurz, wydaje się ciężkie do podźwignięcia - nawet po to, by do Pana napisać.
— S. Mallarme, list do Alberta Collignona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl